Algemene voorwaarden

Vertaz algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERTAZ (branche-organisatie technische handel) VERSIE APRIL 2023

1. Algemeen
a. Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") maken deel uit van elke offerte uitgebracht door een lid van Vertaz (het "Vertaz-lid") en van elke overeenkomst waarbij het Vertaz-lid zaken levert en/of werkzaamheden verricht (waaronder begrepen opdracht en aanneming van werk). Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met het Vertazlid die langs elektronische weg tot stand komen.
b. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover het Vertaz-lid en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
c. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
d. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2. Privacy/AVG
Vertaz-leden doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vertaz-leden houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3. Offerte
a. Alle offertes van het Vertaz-lid zijn vrijblijvend.
b. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 14 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard, tenzij anders overeengekomen
c. ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
d. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft het Vertaz-lid het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

4. Totstandkoming overeenkomst
a. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van het Vertaz-lid of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevestiging van het Vertaz-lid.
b. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.
c. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen een Vertaz-lid en een wederpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van toepassing zijn.

5. Uitvoering overeenkomst
a. Het Vertaz-lid mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. Het Vertaz-lid staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
b. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan het Vertaz-lid zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn. Indien het Vertaz-lid onjuistheden ontdekt in de opdracht die is verstrekt door een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is het Vertaz-lid alleen tegenover een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gehouden om deze wederpartij schriftelijk te waarschuwen.
c. De wederpartij zorgt ervoor dat het Vertaz-lid zijn werkzaamheden ongestoord, in een veilige en gezonde omgeving, en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen.
d. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies en diefstal, aan zaken van het Vertaz-lid, zoals gereedschappen en voor de werkzaamheden bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
e. Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel sub b. en c. niet nakomt, of het geval bedoeld in artikel sub d. zich voordoet, en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de wederpartij alsnog aan deze verplichtingen voldoet, of de verloren c.q. gestolen zaken van het Vertaz-lid vervangt, en de planning van het Vertaz-lid dit toelaat. De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor het Vertaz-lid uit de vertraging voortvloeiende schade.
f. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

6. Rechten van intellectuele eigendom
a. Het Vertaz-lid behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
b. De rechten op de in dit artikel sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van het Vertaz-lid ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan het Vertaz-lid een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
c. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel sub a. op eerste verzoek binnen de door het Vertaz-lid gestelde redelijke termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

7. Communicatie
a. ledere communicatie tussen het Vertaz-lid en de wederpartij kan elektronisch geschieden, tenzij de wet anders bepaalt.
b. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
c. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door het Vertaz-lid opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
d. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

8. Adviezen, ontwerpen en materialen
a. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van het Vertaz-lid welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
b. De kosten van of verband houdende met de in artikel 6 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
c. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven of aangeleverde materialen.
d. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.

9. Prijzen
a. De prijzen zijn exclusief:
(1) omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd;
(2) kosten van verpakking;
(3) reisuren, reis-, parkeer- en verblijfkosten;
(4) kosten ter voorkoming of beperking van schade aan bij de uitvoering van werkzaamheden aanwezige zaken. Het Vertaz-lid heeft het recht deze kosten apart bij de wederpartij in rekening te brengen.
b. De prijzen zijn gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar het Vertazlid is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van acht uren per dag.
c. lndien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is het Vertaz-lid bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid. De wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
d. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag het Vertaz-lid de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen. Het Vertaz-lid is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
e. lndien er sprake is van meerwerk, heeft het Vertaz-lid het recht om de prijs te verhogen. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt overeengekomen of ontstaat en de wederpartij uit zichzelf begrijpt of had moeten begrijpen dat dit meerwerk tot (meer)kosten voor haar leidt. Meerwerk dat schriftelijk wordt gemeld en niet binnen drie werkdagen schriftelijk wordt afgewezen en vervolgens is uitgevoerd, komt voor rekening van opdrachtgever. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meerwerk indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek of indien door de wederpartij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

10. Betalingsvoorwaarden
a. lndien op de factuur geen betalingstermijn is vermeld dienen facturen uiterlijk binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur, danwel binnen een andere tussen de wederpartij en het Vertaz-lid schriftelijk overeengekomen betalingstermijn, door de wederpartij aan het Vertaz-lid te worden voldaan op een door het Vertaz-lid aangewezen rekening. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Het Vertaz-lid is gerechtigd door middel van deelfacturen tussentijds aan de wederpartij te factureren.
b. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door het Vertaz-lid vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
c. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van het Vertaz-lid een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is het Vertaz-lid bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
d. Al hetgeen het Vertaz-lid uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
(1) een betalingstermijn is overschreden;
(2) beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
(3) in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd, failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
(4) in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
e. lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan het Vertaz-lid verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is alleen gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is. De wederpartij is voorts aan het Vertaz-lid alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan het Vertaz-lid verschuldigde zal bedragen.
f. lndien het Vertaz-lid in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
g. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op het Vertaz-lid te verrekenen wordt uitgesloten.
h. De wederpartij kan aan het Vertaz-lid een machtiging verstrekken om door de wederpartij verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren. lndien het Vertaz-lid een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal het Vertaz-lid de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, als onderdeel van de factuur of op andere door het Vertaz-lid te bepalen wijze worden gecommuniceerd.

11. Levertijd
a. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door het Vertaz-lid bij benadering vastgesteld. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat het Vertaz-lid uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn. De ingeschatte en afgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode is nimmer een fatale termijn.
b. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke het Vertaz-lid bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan het Vertaz-lid de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden in dat geval niet in de planning van het Vertaz-lid kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door het Vertaz-lid, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voorzetting van de werkzaamheden niet in de planning van het Vertaz-lid kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
e. Elke aansprakelijkheid van het Vertaz-lid voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgesloten.

12. Keuring
a. De wederpartij heeft het recht vóór de levering de zaken te (doen) keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Onder de voor rekening van de wederpartij komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke het Vertaz-lid ter zake van de keuring moet maken.
b. lndien uit keuring blijkt dat (een gedeelte van) de zaken niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de wederpartij gehouden het Vertaz-lid hiervan onverwijld schriftelijk gemotiveerd mededeling te doen en het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen om alsnog na te komen, bij gebreke waarvan het recht van de wederpartij om zich jegens het Vertaz-lid op het resultaat van de keuring te beroepen vervalt. Het Vertaz-lid kan de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om alsnog na te komen.

13. Levering van zaken
a. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de lncoterms 2020. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat het Vertaz-lid deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
b. lngeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX WORKS (conform de lncoterms 2020) plaats. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
c. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
d. lndien zaken op basis van een monster of model worden geleverd, geldt het monster of model als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
e. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is het Vertaz-lid bevoegd:
(1) de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen prijs;
(2) de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van het Vertaz-lid zal vergoeden;
(3) de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd.
f. lndien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. lndien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van het Vertaz-lid binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
g. lndien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het Vertaz-lid niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.
h. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

14. Montage
a. In geval van montage-, installatie- en herstelwerkzaamheden geldt dat de afnemer een laad- en losplaats beschikbaar stelt, zodat het laden en lossen van gereedschap en materialen direct bij de werkplek kunnen plaatsvinden. Daarnaast draagt de wederpartij er zorg voor dat er binnen een straal van 75 meter gerekend vanaf de werkplek een gratis parkeerplaats beschikbaar is voor de bedrijfswagen, waarbij de wederpartij er voor zorgdraagt dat de aanvoerwegen geschikt zijn, dat de aan- en afvoerwegen voldoende breed en vrij van obstakels zijn en de wederpartij draagt zorg voor horizontaal en verticaal transport op of nabij de werkplek. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat de vloer/ondergrond waarop onderdelen in/aangebracht dienen te worden, droog, schoon en geschikt is voor de uitvoering van de montagewerkzaamheden en dat de montagewerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden in een door de wederpartij ter beschikking gestelde vlakke ondergrond of op goedgekeurde steigers, één en ander ter beoordeling van de monteur van het Vertaz-lid.
b. De op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn geldig indien de daarop gebaseerde montagewerkzaamheden op een zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd dat een volle dagproductie mogelijk is. Indien zulks niet mogelijk is, hebben de daarmee verband houdende kosten een meerprijs tot gevolg die (mede) afhankelijk is van het aantal productieve uren en de eventueel bijkomende reis-, verblijf, en parkeerkosten. De montagewerkzaamheden worden uitsluitend bereid op basis van de door de wederpartij schriftelijk aangeleverde informatie, waaronder – maar niet daartoe beperkt – tekeningen en een bestek.
c. De wederpartij draagt er zorg voor dat de montagewerkzaamheden aansluitend op werkdagen door het Vertaz-lid kunnen worden uitgevoerd en dat de werkplek toegankelijk is voor medewerkers van het Vertaz-lid, bij gebreke waarvan – ongeacht de reden of oorzaak – het Vertaz-lid de daaruit voorvloeiende en/of daarmee verband houdende kosten tegen meerprijs aan de wederpartij zal doorberekenen. Voorts draagt de wederpartij er zorg voor dat (rest-)afval en/of verpakkingsmaterialen door het Vertaz-lid kunnen worden gedeponeerd in door de wederpartij beschikbaar gestelde containers, bij gebreke waarvan het Vertaz-lid gerechtigd is het (rest-)afval en/of de verpakkingsmaterialen achter te laten op de werkplek.
d. De wederpartij zorgt voor en garandeert een veilige werkplek, de aanwezigheid van alle voor de montagewerkzaamheden benodigde zaken op de werkplek en stelt om niet beschikbaar aan het Vertaz-lid: een 220V en 380V stroominstallatie en aanwezige nutsvoorzieningen, sanitair-, schaffaciliteiten, bouwliften, ladders, (hulp)materieel, bouwkranen, dakrandbeveiliging, vangnetten etc. Op verzoek van het Vertaz-lid stelt de wederpartij ter beschikking een droge, afsluitbare en overdekte opslagruimte op de begane grond en/of op de desbetreffende etage waar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, op een afstand van niet meer dan 25 meter van de werkplek.
e. De wederpartij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de noodzakelijke bouwkundige voorbereidingen, waaronder – maar niet beperkt tot – sparringen, uitgevoerd volgens de van het Vertaz-lid afkomstige specificaties, bij gebreke waarvan de kosten die ontstaan door de voor de montagewerkzaamheden noodzakelijke aanpassingen volledig voor rekening van de wederpartij komen. Indien en voor zover de montagewerkzaamheden niet of niet adequaat kunnen plaatsvinden als gevolg van, maar niet beperkt tot, nalatigheid van de wederpartij, dan wel als gevolg van handelen en/of nalaten van één of meer derden, komen de daarmee verband houdende kosten voor rekening van de wederpartij.
f. Bouwkundige werkzaamheden, zoals onder meer grond-, metsel-, timmer-, loodgieters- en elektronische werkzaamheden, maken geen onderdeel uit van de montage, met uitzondering van werkzaamheden die zien op elektronische toegangsbeveiliging en hang- en sluitwerk.
g. Dag- en/of weekproductie wordt door de wederpartij voor akkoord afgetekend op een van het Vertaz-lid afkomstige bon. De wederpartij draagt zorg voor alle benodigde bouwtechnische voorzieningen en de aanleg van elektrische bedrading. De montagewerkzaamheden worden aangevangen nadat alle benodigde en vereiste voorbereidingen en aanpassingen van de zijde van de wedepartij zijn uitgevoerd, alsmede de verplichtingen die rusten op de wederpartij op grond van deze algemene voorwaarden. Indien en voor zover daaraan niet of onvoldoende is voldaan en er als gevolg daarvan door het Vertaz-lid extra uren en/of kosten worden gemaakt, dan worden deze doorbelast aan de wederpartij.
h. Bij aanvang wordt de startsituatie opgenomen en schriftelijk of digitaal (bijvoorbeeld via Edcontrols) vastgelegd, te ondertekenen door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij die er voor zorgdraagt daarbij (tijdig) aanwezig te zijn. Montagewerkzaamheden worden door het Vertaz-lid aan de afnemer opgeleverd, welke oplevering wordt afgesloten door het opmaken van een opnamerapport, dat wordt ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij en een bevoegde vertegenwoordiger van het Vertaz-lid.

15. Oplevering van werkzaamheden
a. De werkzaamheden worden als opgeleverd beschouwd wanneer:
(1) de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;
(2) het werk door de wederpartij in gebruik is genomen. Neemt de wederpartij een gedeelte van het werk in gebruik, dan geldt dat gedeelte als opgeleverd;
(3) het Vertaz-lid schriftelijk aan de wederpartij heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij niet binnen 14 dagen na die mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
(4) de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

16. Emballage
a. Het Vertaz-lid is bevoegd meermalen bruikbare emballage aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. In geval van retourzending van de emballage binnen 7 dagen door de wederpartij zal het op de voet van dit artikel sub a. gefactureerde bedrag aan de wederpartij worden gecrediteerd.
c. Het Vertaz-lid is niet gehouden tot creditering als in dit artikel sub b. bedoeld, indien de wederpartij de emballage niet tijdig of niet in goede staat retourneert, zulks ter beoordeling van het Vertaz-lid.

17. Eigendomsvoorbehoud
a. De levering van zaken door het Vertaz-lid vindt plaats onder toepassing van een verruimd eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft het Vertaz-lid eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 10 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
b. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
c. Nadat het Vertaz-lid zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat het Vertaz-lid toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en zal voor eigen rekening alle benodigde medewerking verlenen voor de retourname van zaken.
d. Als het Vertaz-lid geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan het Vertaz-lid te verpanden.

18. Reclame
a. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd bij het Vertaz-lid te worden ingediend.
b. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken en/of oplevering van de werkzaamheden.
c. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel sub b., kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
d. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als het Vertaz-lid niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken. Op verzoek van het Vertaz-lid, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 18 van deze Algemene Voorwaarden. Tot het moment waarop de toestemming van het Vertaz-lid als bedoeld in artikel 18 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien het Vertaz-lid niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.
e. lndien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
(1) het gebrek herstellen;
(2) de gebrekkige zaak vervangen;
(3) de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak. De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 13 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
f. Indien en voor zover het Vertaz-lid een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden ingevolge dit artikel accepteert, dan is de wederpartij verplicht het Vertaz-lid in de gelegenheid te stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van artikel 15 van de Algemene Voorwaarden zijn daarna wederom van toepassing.
g. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens het Vertaz-lid. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

19. Retourzendingen
a. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid.
b. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het factuurnummer en de datum van levering.
c. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent het Vertazlid geen enkele tekortkoming in de nakoming.

20. Garantie
a. Het Vertaz-lid staat gedurende een periode van twaalf maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
b. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
(1) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
(2) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
(3) het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de wederpartij of door derden;
(4) de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
(5) de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
(6) het Vertaz-lid de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het Vertaz-lid zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
(7) het Vertaz-lid bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
(8) het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
(9) de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens het Vertazlid is nagekomen.

21. Aansprakelijkheid
a. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van het Vertaz-lid, is het Vertaz-lid niet aansprakelijk jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
b. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. lndien de verzekeraar van het Vertaz-lid om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid in alle gevallen beperkt zijn tot:
(1) het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
(2) als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
c. In geen geval zal de aansprakelijkheid van het Vertaz-lid meer bedragen dan € 15.000 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
d. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
(1) bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
(2) opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht.
e. ledere rechtsvordering van de wederpartij jegens het Vertaz-lid verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
f. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Het Vertaz-lid zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van het Vertaz-lid komt.
g. lndien de zaken niet door het Vertaz-lid zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van het Vertaz-lid jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van het Vertaz-lid jegens het Vertaz-lid aansprakelijk zal zijn.
h. De wederpartij vrijwaart het Vertaz-lid voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door het Vertaz-lid geleverde producten en/of materialen.

22. Overmacht
Bij overmacht van het Vertaz-lid is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor het Vertaz-lid voortvloeit.

23. Rechtskeuze en forumkeuze
a. AIle met het Vertaz-lid gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
b. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
c. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde (burgerlijke) rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van het Vertaz-lid.
d. Partijen kunnen nader overeenkomen dat het geschil aan een arbiter wordt voorgelegd. Arbitrage zal te allen tijde plaatsvinden met inachtneming van het Reglement van het Arbitrage lnstituut Bouwstoffen (AlBs), zoals dat reglement geldt op het tijdstip waarop het geschil wordt aanhangig gemaakt.

24. Conversie
lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Vertaz-lid en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.